INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

poskytovaná dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob  v  souvislosti  se  zpracováním   osobních   údajů   a   o   volném  pohybu   těchto   údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES v platném znění (dále jen „Obecné nařízení“)

_________________________________________________________________________

1. Správce osobních údajů

Advokát JUDr. Miloslav Průcha, IČO 662 23 385, č. osvědčení ČAK 03816, se sídlem Štěpánská 633/49, Nové Město, 110 00 Praha 1, email: miloslav.prucha@akprucha.cz, tel: +420 222 986 182 (dále jen  „správce  “   či  „advokát  “) Vás tímto   v  souladu  s  Článkem  12  Obecného  nařízení   informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Advokát se jakožto správce osobních údajů,  zavazuje, že bude osobní údaje   zpracovávat   v   souladu s právními  předpisy,  především  se  zákonem  č.  85/1996 Sb.,  o  advokacii,  ve  znění  pozdějších   přepisů, a v souladu s Obecným nařízením.

2. Kategorie subjektů údajů a rozsah zpracovávaných osobních údajů

Advokát zpracovává osobní údaje následujících kategorií subjektů osobních údajů:

 • klienti
 • uchazeči o zaměstnání, zaměstnanci
 • dodavatelé zboží a služeb
 • jiné osoby, které jsou ve smluvním vztahu ke správci

Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy
či k plnění zákonných povinností správce.

3. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování u jednotlivých kategorií subjektů údajů

U všech kategorií subjektů osobních údajů jsou zpracovávány správcem následující osobní údaje:

 • jméno,
 • příjmení,
 • titul,
 • IČO, DIČ
 • telefonní číslo a faxové číslo, pokud je užíváno
 • e-mailová adresa,
 • údaje o bydlišti či sídle a doručovací adrese
 • bankovní spojení
 • dále všechny údaje, informace a vyobrazení, které zákon označuje za osobní údaje o identifikovatelné nebo neidentifikovatelné osobě, které advokát zpracovává

U klientů jsou dále zpracovávány v návaznosti na potřebu náležitého zastupování následující osobní údaje:

 • rodné číslo, datum narození
 • majetkové, finanční a daňové poměry
 • údaje o zdravotním stavu
 • údaje o dosaženém vzdělání
 • pracovněprávní údaje
 • obrazové a zvukové záznamy
 • rodinněprávní údaje
 • závazkové vztahy

U uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců jsou zpracovávány navíc následující osobní údaje:

 • rodné číslo, datum narození
 • podobizna
 • nejvyšší dosažené vzdělání
 • pracovní zkušenosti
 • údaje o zdravotním stavu
 • mzdové údaje
 • rodinněprávní údaje

4. Zdroje osobních údajů

Advokát osobní údaje subjektů údajů získává buď přímo od subjektů údajů, nebo z veřejně přístupných zdrojů jako jsou veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)

5. Účel zpracování, právní základ zpracování a doba zpracování u jednotlivých kategorií subjektů osobních údajů

a)      klienti

 • účelem zpracování osobních údajů je zejména poskytování  právních  služeb  podle  smlouvy uzavřené s klientem včetně jednání o poskytování právních služeb před uzavřením smlouvy s klientem, dále mohou být osobní údaje této kategorie subjektů osobních údajů zpracovávány za účelem ochrany práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce), za účelem vedení archivnictví na základě zákona, plnění zákonných povinností ze strany správce (tj. ekonomické a daňové účely atd.) a za účelem ochrany životně důležitých zájmů subjektu údajů
 • právním základem zpracování je zejména Článek 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení, neboť zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy o poskytování právních služeb, kdy poskytování osobních údajů je smluvní povinností klienta, která vyplývá z uzavřené smlouvy o poskytování právní pomoci, dále připadá v úvahu ještě právní základ zpracování dle čl. 6 odst. 1 c) obecného nařízení, neboť zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje a zpracování dle čl. 6 odst. 1 f) obecného nařízení, kdy je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce
 • osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o smluvním vztahu, po dobu platnosti smluvního vztahu s klientem a po jeho skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů), Obecného nařízení atd.

b)      uchazeči o zaměstnání, zaměstnanci

 • účelem zpracování osobních údajů je výběr uchazeče na obsazovanou pracovní pozici a jeho případné kontaktování a v případě uzavření pracovněprávního smluvního vztahu pak plnění uzavřené smlouvy a plnění zákonných povinností správce jako zaměstnavatele, dále mohou být osobní údaje této kategorie subjektů osobních údajů zpracovávány za účelem ochrany práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce), za účelem vedení archivnictví na základě zákona
 • právním základem zpracování je zejména Článek 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení, neboť zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, dále připadá v úvahu ještě právní základ zpracování dle Článku 6 odst. 1 písm. c) Obecného nařízení, neboť zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje a zpracování dle Článku 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení, kdy je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce
 • osobní údaje jsou zpracovávány po dobu výběru uchazeče o zaměstnání a následně po dobu platnosti pracovněprávního smluvního vztahu se zaměstnancem, po jeho skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů), Obecného nařízení atd.

c)      dodavatelé zboží a služeb

 • účelem zpracování osobních údajů je plnění uzavřené smlouvy včetně jednání o smluvním vztahu, dále mohou být osobní údaje této kategorie subjektů osobních údajů zpracovávány za účelem ochrany práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce), za účelem vedení archivnictví na základě zákona, plnění zákonných povinností ze strany správce (tj. ekonomická a daňová činnost atd.)
 • právním základem zpracování je zejména Článku 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení, neboť zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy o poskytování právních služeb a poskytování osobních údajů je povinností klienta, která vyplývá z uzavřené smlouvy o poskytování osobních údajů, dále připadá v úvahu ještě právní základ zpracování dle Článku 6 odst. 1 písm. c) Obecného nařízení, neboť zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje a zpracování dle Článku 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení, kdy je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce
 • osobní údaje jsou zpracovávány po dobu jednání o smluvním vztahu, následně po dobu platnosti smluvního vztahu s dodavatelem a po jeho skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů), Obecného nařízení atd.

Poskytování osobních údajů subjekty osobních údajů je zákonným požadavkem, subjekt osobních údajů má povinnost požadované osobní údaje uvést. Pokud tyto osobní údaje nebudou subjektem osobních údajů uvedeny, není možné ze strany správce ve vztahu k subjektu osobních údajů plnit zákonné a smluvní povinnosti.

6. Kategorie příjemců osobních údajů

Příjemci osobních údajů subjektů údajů správce jsou následující:

 • Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)
 • Poskytovatelé údržby informačního systému, účetní a daňové agendy
 • Dopravci
 • Další příjemci dle potřeb a pokynů subjektů údajů

7. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, kteří jsou smluvně zavázáni k zachovávání přísné mlčenlivosti. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Při zpracování osobních údajů správcem nedochází k automatizovanému rozhodování a ani k profilování. Zpracovávané osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí.

8. Práva subjektů údajů

Subjekt údajů má následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům - toto právo znamená, že subjekt údajů má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány.
 • Právo na opravu – toto právo znamená, že subjekt osobních údajů má právo,
  aby
  správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.
 • Právo na výmaz - toto právo vyjadřuje povinnost správce zlikvidovat osobní údaje,
  které o subjektu údajů zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a subjekt údajů
  o to požádá.
 • Právo na omezení zpracování – toto právo znamená, že subjekt osobních údajů má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt osobních údajů právo kdykoli vznést námitku.
 • Právo na přenositelnost údajů – toto právo dává subjektu údajů možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje subjektů údajů nejsou zpracovávány na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude subjekt údajů jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděným správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 727/27, Holešovice, 170 00 Praha 7,
telefon: +420 234 665 111, web: www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz.

Tato informace je veřejně přístupná na internetových stránkách advokáta JUDr. Miloslava Průchy.

Kontakt Sídlo
JUDr. Miloslav Průcha
advokát

Štěpánská 611/14
110 00 Praha 1 – Nové Město

Chcete další doplňující informace, poradit se, sjednat si schůzku s advokátem JUDr. Miloslavem Průchou, neváhejte jej kontaktovat prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře:

Odeslat